SALES WEEKLY REPORT

Ngày báo cáo *

Số cơ hội trong tuần *

Số hợp đồng ký kết trong tuần *

Giá trị hợp đồng đã ký *

Số hợp đồng thanh lý

Doanh thu tuần *

Tổng số dự án bạn đang quản lý? *

Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng này?

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC *

Mục này bạn cần đưa ra đánh giá về các công việc được triển khai trong tuần về chất lượng, hiệu quả, số lượng khách hàng ...

III. CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI *

Các vấn đề khó khăn vướng mắc khi xử lý công việc, hãy nêu chi tiết ( nếu có)

Giải pháp đề xuất để giải quyết

Để giải quyết các vấn đề, khó khăn trên bạn cần phải thực hiện điều gì? Bạn có cần sự trợ giúp nào không?

IV. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI *

Các công việc bạn dự kiến sẽ triển khai trong tuần tới. Hãy liệt kê các công việc cần làm trong tuần.