Khảo sát trải nghiệm công việc (30 days)

Sau tuần làm việc đầu tiên

Để giúp bộ phận nhân sự cải thiện quy trình tuyển dụng tốt hơn, là một nhân sự mới bạn vui lòng cho chúng tôi biết những trải nghiệm về quá trình tuyển dụng dưới đây.

Các câu hỏi này chỉ phục vụ cho mục đích cải thiện quy trình, không phải là một phần đánh giá thử việc.

1. Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Sao Kim qua kênh nào?

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ:

2. Bạn đã tìm hiểu về Sao Kim qua đâu?

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ:

3. Điều gì khiến bạn quyết định làm việc với chúng tôi ? (vui lòng chọn 3)

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ:

4. Trong quá trình tuyển dụng, bạn thấy chúng tôi đã làm tốt điều gì?

5. Điều gì chúng tôi có thể làm tốt hơn (vui lòng chia sẻ)?

6. Tuần làm việc đầu tiên của bạn thế nào?

7. Bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì không?

8. Check vào những hạng mục bạn đã trải qua dưới đây: