KHẢO SÁT ĐÀO TẠO SALES

Liệt kê khó khăn bạn gặp phải trong quá trình tư vấn khách hàng? *

Khó khăn bạn gặp phải khi triển khai dự án? *

Khó khăn trong việc thực hiện quy trình hay sử dụng phần mềm?

Liệt kê các kiến thức hay kỹ năng mà bạn nghĩ Công ty cần đào tạo


Nếu có 5 buổi đào tạo, bạn sẽ chọn nội dung gì? *

Bạn thích phương thức đào tạo nào hơn?

Ý kiến khác: