Sao Kim Company Profile

Public / Sales Kit

Sao Kim Company profile

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

14. 27 26

16. 31 30

22. 43 42

4. NHÂN SỰ OUR TEAM Sao Kim tự hào với đội ngũ nhân sự tài năng và nhiệt huyết bởi đó là trung tâm tạo nên sự khác biệt của chúng tôi. Mỗi thành viên của Sao Kim luôn nỗ lực từng ngày để sáng tạo ra những giá trị tốt nhất giúp khách hàng xây dựng thương hiệu mạnh. Sao Kim is extremely proud of our talented and enthusiastic staffs which makes our profound difference. Each of our members spares no effort to create the best values in order to help our clients build strong brands. 7 6

3. Sao Kim là công ty chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế và truyền thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh. Sao Kim tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng, qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của thương hiệu Việt. Sao Kim is a branding agency specialized in strategic planning, brand identity design and brand communications. We provide comprehensive solutions to help companies and organizations improve their competitiveness by building strong brands. Sao Kim proudly contributes to the mission of enhancing strengths and developing vitality for thousands of Vietnamese brands. VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US 4 5

10. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP CORPORATE BRAND IDENTITY Hệ thống nhận diện thương hiệu doanh nghiệp sẽ giúp bạn thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp trước đối tác, khách hàng và hữu ích trong cả truyền thông nội bộ. Chuyên môn và kinh nghiệm của Sao Kim sẽ giúp bạn xây dựng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp độc đáo, nhất quán và mang lại hiệu quả nhận biết tối đa. • Nhận diện thương hiệu văn phòng • Ấn phẩm marketing: brochure, cata logue, hồ sơ năng lực, báo cáo thường niên, quảng cáo báo chí... • Tài liệu bán hàng 18 19

11. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP CORPORATE BRNAD IDENTITY Corporate identity conveys a professional brand image in the eyes of the target audience, and plays an important role in internal communications. At Sao Kim, we create unique and consistent corperate identity which maximizes your brand awareness. • Stationery • Marketing materials; brochure, catalogue, flyer, company profile, annual report, print ads... • Sales materials 20 21

12. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM PRODUCT IDENTITY Bao bì nhãn mác chính là một vũ khí bí mật giúp bạn tăng doanh số bán hàng. Chúng tôi biết cách để sản phẩm của bạn luôn nổi bật nhất trên quầy hàng siêu thị. Đó là cách Sao Kim giúp bạn tìm kiếm lợi nhuận. • Thiết kế bao bì, nhãn mác • Tạo mẫu sản phẩm 23 22

13. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM PRODUCT IDENTITY It has been proved that an attractive packaging design boosts sale. Only a properly designed packaging, a must-have in today’s competitive marketing landscape, will draw the attention of customers. Sao Kim knows the secret to outstanding packaging, helping your business gain profit. • Packaging ; labeling designing • Product designing 24 25

15. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ DIGITAL BRAND IDENTITY Xây dựng thương hiệu trực tuyến đang là xu thế mới và phát triển nhanh chóng bởi tính tương tác, khả năng lan truyền và hiệu quả thực tế của nó. Với sự am hiểu sâu sắc về công nghệ và truyền thông, Sao Kim giúp bạn tự tin hoạch định kế hoạch xây dựng thương hiệu trực tuyến sáng tạo và hiệu quả. • Kế hoạch truyền thông trực tuyến • Thiết kế nhận diện thương hiệu số • Quảng cáo tương tác trực tuyến • Giải pháp SEO, SEM, SMO 29 28

17. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ DIGITAL BRAND IDENTITY Digital branding is a new and fast-growing trend because of its interactive and viral capability. With sound understandings on technology and communication trend, we help you to build up digital branding plan with creativity and effectiveness. • Digital branding plan • Web design & development • Online advertising • SEO, SEM, SMO 33 32

19. QUẢN LÝ SẢN XUẤT PRODUCTION MANAGEMENT Hệ thống sản xuất của Sao Kim đảm bảo cung cấp các sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực bao gồm: • In ấn ấn phẩm chất lượng cao • Sản xuất bao bì nhãn mác • Sản xuất thi công nội thất • Chụp ảnh doanh nghiệp & quản lý hình ảnh • Sản xuất phim doanh nghiệp, TVC • Tổ chức sự kiện Our adequate production resouces ensures refined products with high quality which meets all the needs of customers in the following categories: • Printing high-quality publications • Production of packaging and labeling • Interior production & construction • Business & Management Photography • Production of corporate video & TVC • Event organization 37 36

8. CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU BRAND STRATEGY Tư vấn chiến lược thương hiệu giúp doanh nghiệp xác định những nền móng thiết yếu nhất của thương hiệu, lý do để thương hiệu tồn tại, đính hướng xây dựng thương hiệu trong dài hạn. Dịch vụ tư vấn: • Chiến lược thương hiệu • Kiến trúc thương hiệu • Định vị thương hiệu • Thông điệp truyền thông Brand strategy helps businesses identify the most essential foundation of the brand, the brand’s reasons to exist, and long-term brand vision and directions. Consulting services: • Brand Strategy • Brand Architecture • Brand Positioning • Communication Message BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y B RAND ST RA TE GY BRAND STR AT EG Y B RAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND ST RA TE GY BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND ST RA TE GY BRAND STR AT EG Y BRAND ST RA TE GY BRAND STR AT EG Y B RAND ST RA TE GY BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAN D STR AT EG Y BRAN D STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y BRAND STR AT EG Y B RAND STR AT EG Y BRAND EXPERIENCE B RAND EXPERIENCE B RAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENC E B RAND EXPERIENC E BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE B RAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAN D EXPERIENC E BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAN D EXPERIENCE BRAN D E XPERIENCE BRAN D EXPERIENCE B RAN D EXPERIENC E B RAN D EXPERIENCE B RAN D EXPERIENCE BRAN D EXPERIENCE BRAN D EXPERIENCE BRAN D EXPERIENCE B RAN D E XPERIENC E BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE B RAND EXPERIENC E BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH IT ECTUR E BRAN D A RCH I TECTURE BRAND A RCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTUR E B RAND ARCH I TECTUR E BRAND ARCH IT E CTURE BRAND ARC HI TECTURE BRAND ARCH IT E CTURE BRAND ARC HI TECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARC HI TECTURE BRAND ARC HI TECTURE BRAND ARC HI TECTURE BRAND ARC HI TECTURE B RAND ARCH IT E CTURE BRAND ARCH IT ECTURE BRAND ARC HI TECTUR E BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARC HI TECTUR E BRAND ARCH IT E CTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTUR E BRAND ARCH IT ECTURE BRAND ARCH IT ECTURE BRAND ARCH IT E CTURE B RAND ARCH IT ECTURE B RAND ARC HI TECTURE BRAND ARC HI TECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH IT ECTURE BRAND ARCH I TECTURE BRAND A RCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTURE B RAND ARC HI TECTUR E B RAN D ARC HI TECTUR E BRAND ARCH I TECTURE BRAND ARCH I TECTURE B RAN D A RCH I TECTURE B RAND ARCH IT ECTURE BRAND ARCH I TECTUR E BRAND ARCH IT E CTUR E BRAN D ARCH IT ECTUR E BRAND ARCH I TECTUR E BRAND POS IT IO NNING BRAN D PO SI TI ON NIN G BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNIN G BRAND PO SI TI O NNING BRAN D POS IT IO NNING BRAN D PO SI TI ON NING BRAN D POS IT IO NNIN G BRAND PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAN D PO SI TI O NNING BRAND PO SI TI ON NING BRAND POS IT IO NNIN G BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAN D PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND PO SI TI ON NIN G BRAND PO SI TI ON N ING BRAND POS IT IO NNIN G BRAND POS IT IO NNIN G BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND PO SI TI O NNING BRAN D PO SI TI ON NING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNIN G BRAND PO SI TI ON NING BRAND PO SI TI ON NIN G BRAND PO SI TI ON N ING BRAND PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO N NIN G BRAND PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING BRAND POS IT IO NNING B RAND PO SI TI O NNING BRAND PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO NNING B RAND PO SI TI O NNING BRAND POS IT IO NNIN G BRAND POS IT IO NNING BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAN D A TTR IB UTES BRAN D AT TR IB UTES BRAND AT TR IB U TES B RAN D AT TR IB UTE S BRAND A TTRI BU TE S BRAN D A TTRI BU TE S BRAN D A TTRI B UTES BRAND A TTRI BU TES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI BU TES BRAND A TTR IB UTE S BRAND A TTR IB UTES BRAN D A TTR IB UTES BRAN D AT TRI BU TES BRAN D AT TRI BU TES BRAND A TTR IB UTE S BRAND AT TR IB UTE S BRAND A TTRI B UTES B RAN D A TTRI BU TES BRAN D AT TR IB UTE S BRAND A TTRI BU TES BRAND A TTRI BU TES BRAN D AT TR IB UTE S BRAN D A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND AT TRI BU TE S B RAND AT TR IB UTES BRAND A TTR IB UTES BRAND AT TRI B UTES BRAND AT TR IB UTE S B RAND A TTRI BU TES BRAND A TTR IB UTE S BRAND AT TR IB UTES BRAND A TTR IB UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES B RAND A TTRI BU TE S BRAND A TTRI B UTES BRAND A TTRI B UTES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES B RAND P ERS ON AL I TIES BRAND PERS ON AL I TIES BRAND PER SO NA LI T IES B RAN D P ERS ON AL IT IE S B RAN D PER SO NA LI TIES B RAN D P ERS ON AL I TIES BRAND PERS ON AL I TIES BRAND PERS ON AL I TIES BRAN D PERS ON AL IT IES BRAN D PERS ON AL IT IE S BRAND PERS ON AL IT IES BRAN D P ERS ON AL I TIE S BRAN D P ERS ON AL IT IE S BRAN D PERS ON AL I TIE S BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PER SO NA LI TIES B RAND PERS ONAL IT IES B RAN D PERS ONAL I TIES BRAND PERS ON AL IT IES BRAN D PER SO NA LI T IES BRAND PERS ON AL I TIES BRAN D PERS ON AL IT IE S BRAN D PERS ON AL IT IE S BRAND PERS ONAL I TIE S BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL IT IES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PER SO NA LI TIES BRAN D PER SO NA LI T IES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ON AL I TIE S BRAND PERS ON AL I TIE S BRAND PERS ON AL IT IE S BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PER SO NA LI TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PER SO NA LI T IES BRAND PERS ONAL IT IE S B RAND PERS ON AL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PERS ONAL I TIES BRAND PER SO NA LI TIES 15 14

23. Tell: +84 899 199 896 Web: saokim.com.vn Email: info@saokim.com.vn HANOI OFFICE Add: Floor 3 rd , Stellar Garden Building, 35 Le Van Thiem Street, Thanh Xuan District HO CHI MINH OFFICE Add: Floor 3 rd , Hoa Lam Complex Building, 02 Thi Sach Street, District 1

9. NHẬN DIỆN CỐT LÕI CORE BRAND IDENTITY Những yếu tố nhận diện cốt lõi cần được đầu tư sáng tạo để đặt nền móng vững chắc cho thương hiệu. Bởi vậy, Sao Kim luôn đặt những yếu tố này vào tâm điểm của mỗi dự án thiết kế thương hiệu nhằm mang lại những giá trị bền vững cho thương hiệu của bạn. • Đặt tên thương hiệu • Sáng tác thông điệp thương hiệu • Thiết kế logo • Cẩm nang thương hiệu Core identity plays a crucial role in building strong brand foundation. Therefore, this is always prioritized in all of our projects in order to make your brand sustainable. • Brand naming • Brand massage - slogan writing • Logo designing • Brand guidelines 17 16

7. DỊCH VỤ TIÊU BIỂU FEATURED SERVICES CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU NHẬN DIỆN CỐT LÕI NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM BÁN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ SẢN XUẤT BRAND STRATEGY CORE BRAND IDENTITY CORPORATE BRAND IDENTITY PRODUCT IDENTITY RETAIL BRAND IDENTITY DIGITAL BRAND IDENTITY BRAND COMMUNICATION PRODUCTION MANAGEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

20. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU FEATURED CLIENTS Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp phát triển vươn xa trên nền tảng xây dựng thương hiệu mạnh - đó chính là sứ mệnh đầy tự hào của Sao Kim. Our proud mission is to be the supportive companion of corporations on the way of business outreach based on strong brands. Đẹp nơi nơi, bền mãi mãi 39 38

1. b r a n d m a n ag e m e n t C R E AT IV E D E S I G N M E D I A C I P LO G O PA CK AG I N G B R A N D I D E N T I T Y B R A N D N A M E TV C B e n e f i t Co r e i d e n t i ty SL O G A N D I G I TA L E M A I L M A R K E T I N G AC A D E M Y S T R AT E G Y OU T D O O R A DV ER T I S I N G R E S E A R C H WE B S I T E WE B S I T E D E S I G N & D EVELOP M E N T PR PR I N T I N G M A S CO T PU B L I S H I N G M AT E R I A L PU B L I S H I N G AD VE RT I S M E N T L A N D I N G PA G E PR O F E S S I O N A L Ap p l i e d a r t s CO MP ANY PROFILE

2. NỘI DUNG CONTENT VỀ SAO KIM ABOUT US DỊCH VỤ TIÊU BIỂU FEATURED SERVICES KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU FEATURED CLIENTS Về chúng tôi About us Vì sao chọn chúng tôi? Why choose us? Quy trình của chúng tôi Our branding process 04 08 10 Chiến lược thương hiệu Brand strategy Nhận diện cốt lõi Core brand identity Nhận diện thương hiệu doanh nghiệp Corporate identity Nhận diện thương hiệu sản phẩm Product identity Nhận diện thương hiệu điểm bán Retail brand identity Nhận diện thương hiệu số Digital brand identity Truyền thông thương hiệu Brand communication Quản lý sản xuất Production management 14 16 18 22 28 32 33 Khách hàng tiêu biểu Featured clients 38 01 02 03 3 2

21. Ăn sạch, sống khỏe 41 40

18. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU BRAND COMMUNICATIONS Là một trong những dịch vụ cốt lõi của Sao Kim, tư vấn truyền thông giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược truyền thông hiệu quả từ việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, giám sát các hoạt động truyền thông đảm bảo tối ưu trong ngân sách đã định. • Tư vấn chiến lược truyền thông • Lập kế hoạch truyền thông • Triển khai, quản lý hoạt động truyền thông As one of our core competencies, our brand communications services help clients develop effective marketing communications plans by creating, implementing and managing marketing communications campaigns with the most reasonable budget. • Communication strategy consultancy • Marketing communications planning • Marketing communications implementation management INTERGRATED MARKETING COMMUNICATIONS RESEARCHING & STRATEGIC PLANNING SOCIAL MEDIA ADVERTISING PUBLIC RELATIONS TRADE SHOWS SPECIAL EVENTS DIRECT MARKETING SPECICAL MEDIA EVENTS SALES PROMOTION WEB DEVELOPMENT & E - COMMUNICATION 35 34

6. QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI OUR BRANDING PROSESS Thế mạnh của Sao Kim chính là quy trình sáng tạo mang tính chiến lược đem đến những ý tưởng hiệu quả. Chúng tôi sử dụng đa dạng các công cụ để thấu hiểu mục tiêu kinh doanh, biến ý tưởng trở thành hiện thực và giúp thương hiệu của bạn đứng vững trên thương trường. NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH Nghiên cứu nội tại Tài liệu marketing Dữ liệu nội bộ Phỏng vấn lãnh đạo Nghiên cứu thị trường Khám phá các nhu cầu tiềm ẩn Thử nghiệm các kịch bản ra mắt Đánh giá bối cảnh cạnh tranh Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng RESEARCH& ANALYSIS Internal research Marketing materials Internal data Leaders interview Market research Discover potential needs Test alternative of lauching plans Evaluate competitive landscape Evaluate customer satisfaction XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC Chiến lược thương hiệu Kiến trúc thương hiệu Định vị thương hiệu Nhận diện thương hiệu STRATEGY DEVELOPMENT Brand strategy Brand architecture Brand positioning Brand identity TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU Giới thiệu nhận diện thương hiệu mới Kế hoạch truyền thông Kích hoạt thương hiệu BRAND COMMUNICATION Brand launching Communication planning Brand activation NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP CORPORATE IDENTITY NHẬN DIỆN CỐT LÕI CORE IDENTITY Brand name, subbrand name, logo, slogan, logo guidelines TÀI LIỆU MARKETING SALES & MARKETING TOOLS Print: brochure, flyer, poster... POSM: booth, ô dù, tờ rơi... Parkaging: bao bì sản phẩm, tài liệu POSM Multimedia: e-catalogue, TVC NHẬN DIỆN BÁN LẺ STORE IDENTITY POSM Billboard Signature Print Ads NHẬN DIỆN SẢN PHẨM PRODUCT IDENTITY CHIẾN DỊCH MARKETING MARKETING CAMPAIGN IDENTITY Marketing Campaign Identity Direct Marketing: mail, e-mail, SMS, Newletter... Event: Tradeshow, event, exhibition Advertising: Billboard, Online, Radio, TV NHẬN DIỆN SỐ DIGITAL IDENTITY Website, microsite, social chanel, blog... QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH TV COMMERCIAL Phim quảng bá doanh nghiệp Phim dự án TVC quảng cáo Chụp ảnh doanh nghiệp Corporate videos Project 3D illustration TVC Company photo shooting QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Đào tạo nội bộ Giới thiệu NDTH Cẩm nang hướng dẫn BRAND MANAGEMENT Internal training Brand launching Brand Guidelines & supports Our strength is our strategy-led creativity which brings out the most effective ideas. We use an array of tools to understand your business objectives, gain insights and cultivate ideas that bring life to your brand. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU BRAND MANAGEMENT TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU BRAND COMMUNICATION NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH RESEARCH & ANALYSIS HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BRAND IDENTITY SYSTEM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC STRATEGY DEVELOPMENT QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BRAND BUILDING PROCESS 11 10

5. Ăn sạch, sống khỏe ^ile^ íê~îÉä Đẹp nơi nơi, bền mãi mãi 8000 + 60 + 10 + DỰ ÁN Đà HOÀN THÀNH COMPLETED PROJECTS NHÂN SỰ TÀI NĂNG TALENTED EMPLOYEES NĂM KINH NGHIỆM YEARS OF EXPERIENCE THƯƠNG HIỆU TIN TƯỞNG BRANDS TRUSTED VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI WHY US? Với hơn 5.000 khách hàng đã hợp tác cùng hàng nghìn dự án sáng tạo đã triển khai, kinh nghiệm trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, Sao Kim là sự đảm bảo thành công cho dự án của bạn. • 8000+ dự án đã hoàn thành • 60+ nhân sự tài năng • 10+ năm kinh nghiệm • 02 văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM • Chất lượng sản phẩm vượt trội • Áp dụng hệ thống quản lý dự án hiện đại • Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp With more than 5.000 clients in various industries and thousands of projects in our belt, we can guarantee your project’s success. • 8000+ completed projects • 60+ talented employees • 10+ years of experience • 02 offices in Hanoi and HCMC • High quality products • Innovative project management system • Professional client service 9 8

Views

 • 285 Total Views
 • 151 Website Views
 • 134 Embeded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 22 saokim.net
 • 1 www.google.com
 • 1 207.148.79.219:8069